Terms and conditions

Our terms and conditions are only available in the Dutch language. Please contact us with any questions you may have about our terms and conditions.

Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap Hydroton B.V. gevestigd en kantoorhoudend te De Meern. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de besloten vennootschap Hydroton B.V., hierna te noemen Hydroton, en een koper, waarop Hydroton deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

Artikel 2. Offertes

 1. Offertes van Hydroton zijn steeds vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. Hydroton is slechts aan de door haar gemaakte offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper door Hydroton schriftelijk binnen acht dagen wordt bevestigd danwel indien Hydroton met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering voor rekening en risico van koper.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Hydroton derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is Hydroton toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Hydroton bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

De technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Hydroton op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: -indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hydroton omstandigheden ter kennis komen die Hydroton goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; -indien Hydroton de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Hydroton bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Hydroton schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Hydroton zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Hydroton bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Garantie

 1. Hydroton garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na levering.
 2. De garantie op zaken door Hydroton afgenomen van derden is beperkt tot de fabrieksgarantie op deze zaken.
 3. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. Hydroton kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 4. De garantiewerkzaamheden vinden plaats in het bedrijf van Hydroton tenzij met koper anders wordt overeengekomen. Zaken die voor garantie werkzaamheden in aanmerking komen, dienen franco aan Hydroton te worden toegezonden. Indien Hydroton de garantiewerkzaamheden buiten haar eigen bedrijf dient te verrichten, is zij gerechtigd de reis- en verblijfkosten aan de koper in rekening te brengen, alsmede eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken proefapparatuur.
 5. De garantie op door Hydroton uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt alleen gegeven op de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
 6. De garantie geldt slechts indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens Hydroton (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Hydroton alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. 
 8. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens koper zelf of door derden aangebracht of uitgevoerd, blijven buiten de garantie. 
 9. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Hydroton aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.(Aansprakelijkheid).

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Hydroton geleverde zaken blijven het eigendom van Hydroton totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Hydroton gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: -de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, -de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Hydroton verrichte of te verrichten diensten, -eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)koopovereenkomst(en).
 2. Door Hydroton afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Hydroton zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Hydroton uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Hydroton geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Hydroton haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 
 4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Hydroton gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 
 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Hydroton zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Hydroton:
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  – alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Hydroton op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  – de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Hydroton geleverde zaken te verpanden aan Hydroton op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
  – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Hydroton;
  – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Hydroton ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomen; – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Hydroton temelden. 
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Hydroton.

Artikel 11. Prijsverhoging

 1. Indien Hydroton met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Hydroton niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Hydroton mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, – of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Hydroton – of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de in de factuur vermelde bankrekening. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum, danwel na het verstrijken van de anders overeengekomen termijn voor betaling is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro 100,00. Indien Hydroton aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De koper is jegens Hydroton de door Hydroton gemaakte gerechtelijk kosten, daaronder tevens begrepen de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten, verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Hydroton en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 8. (Garantie) van deze voorwaarden. 
 2. Hydroton is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschaden, of interesten, veroorzaakt door de door haar geleverde zaken danwel de door haar verrichte werkzaamheden, behoudens haar wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid. Indien Hydroton toch aansprakelijk mocht zijn, is deze beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hydroton beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Hydroton zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Hydroton, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Hydroton; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Hydroton afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 
 2. Hydroton heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hydroton haar verbintenis had moeten nakomen. 
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hydroton opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hydroton niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Hydroton bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen koper en Hydroton, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, tenzij de sector kanton van een andere rechtbank bevoegd is. Hydroton blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Hydroton en de koper is Nederlands recht van toepassing.

01-01-2002